Világnézet / Vallás / Péntek László a presbitertisztségről

Linkajánló

Péntek László a presbitertisztségről

Péntek László a Mezőföldi Református Egyházmegye esperese.

Kit nevezhetünk ma presbiternek?

A presbiter a presbitérium tagja. A presbitérium pedig a gyülekezet lelki, anyagi, szelleme életének irányítója. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy presbiter az, aki a gyülekezet lelki és anyagi életével foglalkozik.

Melyek a presbiteri tisztség meghatározó pontjai?

Legyen személyes kapcsolata Jézus Krisztussal. Vegye komolyan, hogy ő mint hitben vénebb ember felelőséggel tartozik azok felé, akik még nem jutottak hitre. Ha ez a felelősségtudata megvan, mozgósítsa látogatásra, hívogatásra, feddjen, buzdítson embereket Krisztus útjának követésére.

Mi a presbiter feladata?

Mindaz, ami a gyülekezet életéhez kapcsolódik. A presbiterek összessége, tehát a presbitérium állapítja meg a gyülekezet költségvetését. Némelyek közülük beszedik az egyházfenntartói járulékot, mely a gyülekezet egyik alapvető bevételi forrása. A presbiterek lennének azok, akik a lelkimunkát is erősítenék, látogatnának, gyülekezeti tagokat keresnének föl, buzdítanák őket a templomlátogatásra. A lelkipásztor és a gyülekezet közötti kapcsolattartóknak kellene lenniük. Az istentiszteletek látogatottságát is gyakorolniuk kellene. Ők vezetők, irányítók, akik nemcsak költségvetést hoznak, hanem elkészítik a zárszámadást, egyes munkálatok kivitelezésének megvalósítását. Foglalkoznak lelkészválasztással, beállítanak diakónusokat, gyülekezeti munkásokat a szolgálatba - ha van lehetőségük.

Ahogyan a presbiterek feladatait sorolta, több esetben feltételes módban fogalmazott, miért?

Sajnos, nagyon sok esetben csupán elmélet az, amiről beszélünk, a gyakorlat ezt nem fedi teljes egészében. Kevés olyan presbiterünk van, aki hivatását hittel, lelkiismeretesen, komolyan gyakorolja.

Mi lehet az oka annak, hogy valaki nem látja el komolyan feladatát?

Olyan helyzetben élünk, amikor sok esetben nehéz presbiteri szolgálatra alkalmas embereket találni. Az az alkalmas a presbiteri szolgálatra, akinek Jézus Krisztus megváltója, az életét befolyásolja, meghatározza, aki él az úrvacsorai közösséggel, gyakorolja a fegyelmet önmagával szemben is. Sajnos ezek az emberek vannak kevesen. Ugyanakkor hiányzik a presbitérium tagjainak többségéből az a fajta felelősség is, amely a misszió irányába indítaná el őket. Nem látják komolyan a presbiteri tisztség elkötelezettségét, feladatát.

Milyen motivációs nehézségekről beszélhetünk?

Évszázadok során a presbitérium valóban vezette, irányította a gyülekezet életét. A korábban működő presbitériumok tekintéllyel bírtak: szavukra, döntésükre odafigyeltek a gyülekezet tagjai. Ez a fajta tekintély kimaradt a presbitériumok életéből részben az elmúlt rendszer ateista propagandájának köszönhetően, részben pedig a gyülekezeti tagsághoz nélkülözhetetlen személyes hit is hiányzik.

A presbitérium mint a gyülekezet vezető testülete, a lelkipásztor munkatársa.

A presbitérium mindenképpen munkatársa a lelkipásztornak. Azt is lehetne mondani: a lelkipásztor kenyéradó gazdája. A gyakorlat azt mutatja, hogy a teljes presbitériummal nem látszik kialakulni a munkatársi kapcsolat. Mert vannak közöttük aktívak, akik komolyan veszik a szolgálatot pl. együtt látogatnak családokat, betegeket.

Az idei presbiterválasztásra hogyan készül az egyházmegye?

Ez év első negyedében létrehoztunk egy olyan presbiteri konferenciát Balatonfüreden, ahová a majdan presbiteri szolgálatot vállaló gyülekezeti tagokat hívtuk. Ezt folytatni szeretnénk egy őszi presbiteri konferencia megrendezésével. Ugyanakkor a presbiter szövetség is keresi a kapcsolatot a megyével arra nézve, hogy hasznos tanácsokkal lásson el bennünket a választást illetően. Az írásos anyagot el is juttatták hozzánk.

Milyen eredményt remél az idei presbiterválasztástól?

Egyfajta megújulást várok a presbitériumoktól, mely azt is eredményezheti, hogy hitben erősebb, Krisztusnak jobban engedelmeskedő presbiterek kerülnek be a presbitériumba.
Milyen folyamatot indíthat el az, ha fiatalabbak lesznek a presbitérium tagja?
A fiatal ember aktívabb, több vállalkozói kedv van benne, több energia. Tehát egyfajta mozgolódást, hitbeli, cselekedetbeli megújulást várok.

Forrás: www.egyhazszervezet.hu

© halmaz.hu